วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยแล้ง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จุดสุดท้ายที่อำเภอแม่สอด

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยแล้ง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จุดสุดท้ายที่อำเภอแม่สอด
   ที่ อาคารเอนกประสงค์ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นาย กองเอก ดร. ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จุดสุดท่ายที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อำเภอและ 500 ชุด
ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ ได้ทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่จังหวัดตาก ที่ประสบเหตุภัยแล้ง จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยการนำสิ่งของพระราชทานมามอบให้กับราษฎร ที่ประสบภัยแล้ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฏร ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้

สำหรับจังหวัดตาก มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 10 ตำบล 88 หมู่บ้าน 7,436 ครัวเรือน ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ ได้มอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ยังความปราบปลื้มใจแก่ราษฎร ผู้ประสบภัยที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานในวันนี้เป็นล้นพ้น///////////////////////////////////

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ โครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม”

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ โครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม”
                ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก ศาลจังหวัดแม่สอดได้จัดทำโครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ขึ้น โดยมี นายเสริมศักดิ์  พรหมหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงานและนาย สมโชค  มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ  อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อันจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มารับบริการให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาตร์ศาลยุติธรรมในประเทศ เป็นกลยุทธ์หนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการศาลและการยุติธรรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
                คณะผู้เข้าร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ โครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม”ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย  ศาลจังหวัดแม่สอด คณะศาลชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สอด ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด อัยการจังหวัดแม่สอด พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.แม่สอด ฝ่ายทัณฑปฏิบัติเรือนจำอำเภอแม่สอด สภายทนายความจังหวัดแม่สอด  และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเป็นจำนวนกว่า 60 คน/////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนดอนไชยและชุมชนร่วมแรง

รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนดอนไชยและชุมชนร่วมแรง
                นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชาวชุมชนร่วมและชาวชุมชนดอนไชย ในการขุดลอกคลอง ดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำที่อุดตัน ซึ่งหลังจากได้รับมอบหมายสั่งการจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านและชุมชนพร้อมหน่วยงานเครือข่ายชุมชนรับมือน้ำท่วมแม่สอดจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการร่วมดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ให้สะดวกต่อการระบายน้ำไม่มีน้ำท่วมขัง โดยการระดมกำลังทั้งชาวบ้านในชุมชน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมทำกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำ ท่อน้ำ พร้อมทำความสะอาด กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล เลนโคลน ที่กีดขวางเส้นทางน้ำออกจากท่อและรางระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดการระบายน้ำที่ดีไม่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งในการออกปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
            นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ที่ห้องประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ในครั้งนี้เพื่อให้เด็กได้รู้วิธีสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจด้วยวัสดุอุปกรณ์วิธีการทางศิลปะและสื่อความหมายได้ เพื่อให้เด็กมีความคิดริเริ่ม ดัดแปลง ใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์เทคนิค วิธีการรูปแบบใหม่ๆ ในการสร้างคนทัศนศิลป์ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อใช้กระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ ประยุกต์ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามจากประสบการณ์จินตนาการโดยใช้หลักและความงามของศิลปะตามความถนัดและความสนใจ เพื่อแสดงความคิดเห็น อธิบายความหมาย นำความรู้ทัศนคติที่ตนถนัดและสนใจนำไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจในหลักการเล่นดนตรี พร้อมทั้งให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกออกมาทางดนตรี

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม
               กลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนกรกฎาคม ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุได้เป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ การร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนพรรษา พร้อมการออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งในการจัดซึ่งประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ  ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ร่วมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกัน  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
            ส่วนทางด้านชุมชนสันต้นปินก็จัดประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคมเช่นกันชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปิน ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินประจำเดือนมิถุนายน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินที่ทำการชุมชนสันต้นปินเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสุทิน หมูถึง หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปิน พร้อมนางสมจิต ดวงสุริยะ ประธานชุมชนสันต้นปินได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ

////////////////////////////////////////////////////////////////

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558
            คณะครูฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 ที่วัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรม และนายกิจจา แตงรอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์เป็นผู้กล่าวรายงาน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 94 คน โดยมีกิจกรรมในการเข้าค่ายครั้งนี้ประกอบไปด้วย ช่วงเช้าลงทะเบียนพร้อมรายงานตัว พิธีเปิดการอบรมโดยรองนายกเทศมนตรี การมอบตัวเป็นศิษย์ พร้อมการถวายสมาทานศีล การรับฟังระเบียบปฏิบัติและกติกาสัญญาใจ การปฏิบัติธรรมในวิชาว่าด้วยระเบียบกติกา การปฏิบัติตน การทำวัตรเย็น เดินจงกรมและทำสมาธิ ในช่วงหัวค่ำเรียนวิชาพระคุณครู พ่อ แม่ ปิดท้ายด้วยการแผ่เมตตาก่อนเข้านอน โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมนำชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนได้มีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมถือศีล 8 อยู่ที่วัดเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและนำไปสืบทอดต่อไป โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงได้มีการนำนักเรียนโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมนำชีวิตในครั้งนี้จำนวน 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.

เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. 
        ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น3เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับ นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สาย และคณะ จากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กว่า 60 คน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอด สืบเนื่องจากที่มีประกาศจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กำหนดให้อำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ในระยะที่2 เพื่อให้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบังเกิดผลเป็นรูปแบบ  โดยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและประชาชนของอำเภอแม่สายมีการเตรียมพร้อมและได้รับประโยชน์ในการพัฒนาเป็นเขพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างสูงสุด จึงได้มีการจัดการศึกษาดูงานในช่วงวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558 โดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ ได้ให้ข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อม / ผลกระทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอดเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายต่อไป

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////